Regulamin

Regulamin

Regulamin weryfikacji uprawnień związanych z programem oraz wydawania i używania Wołomińskiej Karty Mieszkańca / Wołomińskiej Karty Mieszkańca Senior „Wołomin blisko”

§ 1

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

 1. Karta Mieszkańca lub Wołomińska Karta Mieszkańca / Wołomińska Karta Mieszkańca Senior – Karta Mieszkańca „Wołomin blisko”, stanowiąca nośnik danych w formie plastikowej karty fizycznej lub karty wirtualnej w aplikacji mobilnej, uprawniającej do bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej miasta i gminy Wołomin liniami L35, L36, L37, L38 oraz ulg i zniżek oferowanych przez gminę Wołomin i Partnerów Programu Karta Mieszkańca „Wołomin blisko” użytkownikom karty;
 2. Bilet Metropolitalny – oferta dopłat do biletów imiennych długookresowych (30- i 90-dniowych) w ramach oferty Warszawa+, realizowanych z budżetu gminy Wołomin, której zakres i osoby uprawnione określa porozumienie zawarte przez gminę Wołomin z miastem stołecznym Warszawa;
 3. Karta fizyczna – Karta mieszkańca w formie zbliżeniowej elektronicznej karty plastikowej z chipem, posiadającej zaprogramowany indywidualny numer nadany przez producenta układu pamięciowego, która została spersonalizowana poprzez naniesienia na jej awersie imienia, nazwiska, numeru karty, zdjęcia użytkownika karty oraz wzoru graficznego określonego w zarządzeniu w sprawie wprowadzenia Regulaminu weryfikacji uprawnień związanych z programem oraz wydawania i używania Wołomińskiej Karty Mieszkańca / Wołomińskiej Karty Mieszkańca Senior „Wołomin blisko”, upoważniająca do korzystania z ulgi zniżek przysługujących w ramach programu Karta Mieszkańca „Wołomin blisko”. Karta fizyczna ma również funkcjonalność Warszawskiej Karty Miejskiej (WKM) – nośnika biletów ZTM oraz umożliwia skorzystanie z oferty biletu metropolitalnego;
 4. Aplikacja „Wołomin blisko” lub Aplikacja – aplikacja mobilna czyli oprogramowanie działające na urządzeniach przenośnych, funkcjonująca na urządzeniach z systemem operacyjnym IOS oraz Android, dostępna do pobrania bezpłatnie na platformach dystrybucji cyfrowej App Store i Sklep Play. Aplikacja jest powiązana z Systemem i kontem użytkownika Systemu;
 5. Karta wirtualna – Karta Mieszkańca dostępna poprzez aplikację „Wołomin blisko”, posiadająca indywidualny numer nadany uczestnikowi programu poprzez organizatora programu, upoważniająca do skorzystania z ulg, zniżek i preferencji przysługujących w ramach programu. Karta wirtualna nie oferuje funkcjonalności WKM, nie umożliwia kodowania biletów Warszawskiego Transportu Publicznego emitowanych przez ZTM oraz korzystania z oferty Biletu Metropolitalnego;
 6. Organizator Programu – gmina Wołomin;
 7. Program – program Wołomińskiej Karty Mieszkańca / Wołomińskiej Karty Mieszkańca Senior, wprowadzony uchwałą Nr LVIII-162/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 11 października 2018 roku w sprawie przyjęcia programu „Wołomińska Karta Mieszkańca”;
 8. Użytkownik Programu lub Uczestnik Programu – osoba, której przyznano uprawnienia wynikające     z programu oraz wydano Kartę fizyczną i/lub przyznano dostęp do karty wirtualnej, potwierdzając uprawnienia wynikające z programu,
 9. System Wołomińskiej Karty Mieszkańca / Wołomińskiej Karty Mieszkańca Senior „Wołomin blisko” lub system – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne, dostępny na portalu internetowym wolominblisko.pl;
 10. Umowa o korzystanie z Karty Mieszkańca lub Umowa – zaakceptowany przez Użytkownika Programu niniejszy Regulamin.
 11. Użytkownik Systemu – osoba, która uzyskała dostęp do Systemu Karty Mieszkańca „Wołomin blisko”. Użytkownikiem systemu może być w szczególności użytkownik karty;
 12. Wnioskodawca – osoba składająca wniosek o udział w Programie i wydanie Wołomińskiej Karty Mieszkańca / Wołomińskiej Karty Mieszkańca Senior „Wołomin blisko”;
 13. Rodzic – rodzic biologiczny i przysposabiający, w tym osoba samotnie wychowująca dziecko, opiekun prawny oraz osoba (podmiot) sprawujący pieczę zastępczą nad dzieckiem;
 14. Partner – podmiot biorący udział w Programie, oferujący ulgi, zniżki i preferencje dla Użytkownika Karty i realizujący uprawnienia wynikające z Karty Mieszkańca w porozumieniu z Gminą Wołomin;
 15. Portal Karty – strona internetowa wolominblisko.pl, będąca częścią Systemu Karty Mieszkańca „Wołomin blisko”, umożliwiająca założenie indywidualnego konta Użytkownika Systemu, składanie wniosków o przystąpienie do Programu i dostęp do Karty wirtualnej oraz wydanie Karty fizycznej. Portal przekazuje informacje o aktualnościach, wydarzeniach, ulgach, zniżkach i preferencjach oferowanych uczestnikom Programu przez Partnerów;
 16. Zeznanie roczne PIT – zeznanie potwierdzające rozliczenie podatku dochodowego na rzecz gminy Wołomin, zawierające rozliczenie roczne za rok ubiegły,, które na pierwszej stronie zawiera informacje o adresie podatnika, złożone na jednym z formularzy: PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT_40A-11A (roczne obliczenie podatku przez organ rentowy). W przypadku rozliczenia wspólnego z małżonkiem adres zamieszkania w gminie Wołomin musi być wpisany w rubryce „Podatnik”, zaś dane małżonka zanonimizowane.

§ 2

 1. Wołomińska Karta Mieszkańca i Wołomińska Karta Mieszkańca Senior „Wołomin blisko” (wydawana osobom, które ukończyły 60 rok życia) stanowi potwierdzenie uprawnień do korzystania z instrumentów realizujących cele określone w Uchwale Nr LVIII-162/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 11 października 2018 roku w sprawie przyjęcia programu „Wołomińska Karta Mieszkańca” (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 10432).
 2. Stronami Umowy o korzystanie z Karty Mieszkańca są Gmina Wołomin i Użytkownik Programu.
 3. O wydanie Karty mieszkańca może ubiegać się:
  1. osoba, która:
   1. rozliczyła podatek dochodowy od osób fizycznych za rok poprzedzający złożenie wniosku w Urzędzie Skarbowym w Wołominie i w zeznaniu rocznym PIT wskazała adres zamieszkania w Gminie Wołomin;
   2. przedstawiła zaświadczenie z Urzędu Skarbowego w Wołominie potwierdzające fakt złożenia zeznania, zawierające adres zamieszkania podatnika w gminie Wołomin;
   3. złożyła ustne oświadczenie o uregulowaniu należności wynikających z podatków i opłat lokalnych na rzecz gminy Wołomin oraz o wypełnieniu obowiązku złożenia deklaracji wraz z jej ewentualną aktualizacją, wynikającego z art. 6 m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2023, poz. 1469 ze zm.);
   4. wskazała adres zamieszkania w Gminie Wołomin i przedstawiła dowód opłacenia ostatniej składki w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
  2. dziecko rodzica spełniającego warunek określony w pkt 1. W przypadku dzieci uczących się do ukończenia przez nich 21 roku życia lub studentów do ukończenia przez nich 26 roku życia, Wołomińską Kartę Mieszkańca wydaje się na podstawie ważnej Karty wydawanej lub wydanej jednemu z rodziców przez Urząd Miejski w Wołominie.
 4. W przypadku osoby duchownej do wydania Karty konieczne jest okazanie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego w Wołominie o rozliczeniu zryczałtowanego podatku dochodowego (PIT 19-A) .
 5. Wniosek o wydanie Karty Mieszkańca można złożyć osobiście w formie pisemnej lub drogą elektroniczną za pośrednictwem Systemu. Wniosek o wydanie Karty dostępny jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wołomin ul. Ogrodowa 4 w punkcie obsługi Karty Mieszkańca oraz na stronie internetowej www.um.wolomin.org oraz www.wolominblisko.pl
 6. Wniosek złożony drogą elektroniczną musi zawierać formularz wypełniony na stronie internetowej wolominblisko.pl oraz dokumenty w postaci skanów lub czytelnych fotografii.
 7. Osoba, o której mowa w § 2 pkt 3 ust. 1, składa osobiście wniosek w imieniu i na rzecz  niepełnoletniego dziecka w jego obecności.
 8. W przypadku wniosku składanego w siedzibie Urzędu zdjęcie do Karty będzie wykonywane na miejscu. W przypadku wniosku składanego drogą elektroniczną za pośrednictwem Systemu załączona fotografia powinna być wykonana w ciągu ostatnich 12 miesięcy, na jasnym jednolitym tle, odwzorowująca naturalne kolory, mająca dobrą ostrość, pokazująca wyraźnie oczy, twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, pozycja frontalna, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłonięta włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
 9. Karta w formie fizycznej wydawana jest po pozytywnej weryfikacji wniosku przez pracownika Urzędu.
 10. Odbioru Karty należy dokonać osobiście. Odbiór Karty wymaga pokwitowania przez wnioskodawcę lub jego opiekuna prawnego. Podczas odbioru Karty okazuje się do wglądu dokument tożsamości ze zdjęciem, w przypadku dzieci uczących się do ukończenia przez nich 21 roku życia lub studentów do ukończenia przez nich 26 roku życia – legitymację uczniowską lub studencką; w przypadku stałych rodzin zastępczych, podopiecznych rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego – orzeczenie lub postanowienie właściwego sądu; w przypadku opiekuna prawnego – odpis postanowienia sądu o ustanowieniu opieki prawnej nad dzieckiem, a w przypadku dziecka przysposobionego odpis orzeczenia sądu o przysposobieniu dziecka.

§ 3

 1. Do wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 5, okazuje się do wglądu jeden z poniższych dokumentów:
  1. potwierdzenie rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za rok poprzedzający złożenie wniosku w Urzędzie Skarbowym w Wołominie za rok poprzedni poprzez przedstawienie do wglądu jednego z poniższych dokumentów:
   1. kopii pierwszej strony rocznego zeznania podatkowego (PIT), opatrzonego prezentatą Urzędu Skarbowego w Wołominie;
   2. kopii pierwszej strony zeznania podatkowego (PIT), złożonego za pomocą operatora pocztowego wraz z dokumentem nadania ze wskazanym adresem nadawcy oraz odbiorcy Urzędu Skarbowego w Wołominie;
   3. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego w Wołominie, potwierdzającego fakt złożenia zeznania ze wskazaniem gminy Wołomin jako miejsca zamieszkania podatnika;
   4. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego w Wołominie potwierdzającego fakt niezłożenia zeznania podatkowego ze względu na nieosiąganie dochodu za rok poprzedni, z jednoczesną informacją o zarejestrowaniu w Urzędzie Skarbowym w Wołominie ze wskazaniem gminy Wołomin jako miejsca zamieszkania podatnika i rozliczaniu podatku w latach poprzednich;
   5. kopii pierwszej strony zeznania podatkowego (PIT), rozliczonego za pośrednictwem internetu wraz z urzędowym poświadczeniem odbioru zeznania podatkowego przez Urząd Skarbowy w Wołominie, wydanym przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO). Wygenerowany numer dokumentu musi być zgodny z identyfikatorem dokumentu UPO;
  2. kopii dowodu opłacenia ostatniej składki w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
 2. Wydanie Karty jest możliwe po spełnieniu wszystkich warunków, o których mowa w § 2 ust. 2 i 3 oraz § 3 ust. 1 i następuje po pozytywnej weryfikacji wszystkich okazanych dokumentów i złożonych oświadczeń.
  1. Przy składaniu wniosku o wydanie Karty pracownik Urzędu Miejskiego w Wołominie może zażądać okazania następujących dokumentów:
   1. potwierdzającego stopień pokrewieństwa w sytuacji, gdy nazwisko dziecka i rodzica różnią się;
   2. zaświadczenia o nadaniu numeru NIP w przypadku obcokrajowców nie posiadających numeru PESEL.

§ 4

 1. Wołomińska Karta Mieszkańca / Wołomińska Karta Mieszkańca Senior „Wołomin blisko” jest wydawana przez Burmistrza Wołomina w celu potwierdzenia uprawnień do korzystania z systemu ulg, zniżek i ofert udzielanych przez inne jednostki i instytucje publiczne, organizacje pozarządowe oraz firmy i osoby prowadzące działalność gospodarczą, zwane dalej Partnerami, które podpisały deklarację o przystąpieniu do Programu.
 2. Prawa do zniżek przysługują posiadaczom Wołomińskiej Karty Mieszkańca i Wołomińskiej Karty Mieszkańca Senior ‘Wołomin blisko”, które zostały wydane przed datą wejścia w życie niniejszego Regulaminu.
 3. Zniżki oferowane posiadaczom Wołomińskiej Karty Seniora nie łączą się ze zniżkami dla posiadaczy Wołomińskiej Karty Mieszkańca i nie muszą być tożsame.
 4. Zniżki oferowane posiadaczom Wołomińskiej Karty Mieszkańca i Wołomińskiej Karty Mieszkańca Senior nie łączą się ze zniżkami dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny ani innymi systemami zniżek i dodatkowych uprawnień.
 5. Wszystkie ulgi, zniżki i preferencje wynikające z posiadania Karty mają charakter czasowy.
 6. Katalog zniżek i ulg przysługujących posiadaczom Karty znajduje się na stronie internetowej www.wolomin.org i www.wolominblisko.pl
 7. Potwierdzeniem możliwości korzystania ze zniżek i ulg, które zostały przewidziane dla posiadaczy Karty, jest komunikat/naklejka, informująca o honorowaniu Wołomińskiej Karty Mieszkańca i Wołomińskiej Karty Mieszkańca Senior ‘Wołomin blisko”, umieszczona w witrynach lub innych widocznych miejscach w siedzibie Partnera.
 8. Podmioty, które są zainteresowane przystąpieniem do programu, mogą zgłaszać swoją chęć udziału poprzez złożenie deklaracji i przedstawienie oferty ze zniżkami i promocjami na druku stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Przystąpienie do realizacji programu odbywa się na zasadach suwerenności i partnerstwa, w formie i zakresie uzgodnionym przez strony.
 9. Deklaracje złożone przez podmioty zainteresowane przystąpieniem do programu zostaną rozpatrzone w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Wołominie lub elektronicznie pod adresem um@wolomin.org.
 10. Gmina Wołomin nie ponosi odpowiedzialności za zniżki, ulgi i inne oferty proponowane posiadaczom Karty przez Partnerów programu.
 11. Na żądanie Partnerów oferujących ulgi, zniżki i preferencje Użytkownik Karty zobowiązany jest do jej okazania lub podania tymczasowego numeru identyfikacyjnego wygenerowanego przez aplikację mobilną. Niepokazanie Karty Mieszkańca lub odmowa podania numeru identyfikacyjnego może być powodem odmowy uwzględnienia uprawnień wynikających z posiadania Karty.

§ 5

 1. Wołomińska Karta Mieszkańca / Wołomińska Karta Mieszkańca Senior ‘Wołomin blisko” jest spersonalizowanym dokumentem i może posługiwać się nią jedynie osoba, na którą Karta została wydana.
 2. Urząd Miasta i Gminy Wołomin nie ponosi odpowiedzialności za udostępnianie Karty Mieszkańca przez Użytkownika Karty osobom trzecim.
 3. Awers Karty zawiera następujące dane:
  1. zdjęcie posiadacza Karty,
  2. imię i nazwisko posiadacza Karty,
  3. napis: Gmina Wołomin
  4. napis: Wołomińska Karta Mieszkańca lub Wołomińska Karta Mieszkańca Senior „Wołomin blisko”.
 4. Rewers karty zawiera:
  1. numer Karty,
  2. logo i napis: Warszawski Transport Publiczny.
 5. Wzór Karty stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 6. W przypadku utraty, zniszczenia, zgubienia Karty fizycznej, zmiany imienia lub nazwiska Użytkownika, usterki warstwy elektronicznej karty zbliżeniowej lub uszkodzeń mechanicznych konieczne jest wydanie duplikatu Karty.
 7. Wydanie duplikatu odbywa się na wniosek Użytkownika i nie wpływa na zmianę okresu ważności Karty fizycznej.
 8. Za wydanie Karty fizycznej i jej duplikatu nie pobiera się opłaty.
 9. Ewidencję wydanych Kart prowadzi Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Wołominie.
 10. Wołomińska Karta Mieszkańca i Wołomińska Karta Mieszkańca Senior „Wołomin blisko” nie jest kartą płatniczą, kredytową, bankomatową i nie umożliwia żadnej formy płatności.
 11. Wołomińska Karta Mieszkańca i Wołomińska Karta Mieszkańca Senior „Wołomin blisko” stanowi zaakceptowany przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie nośnik biletów metropolitalnych, uprawniających do przejazdów komunikacją miejską m.st. Warszawy w obrębie I i II strefy. Sposób aktywacji biletów, ich ceny i sposób dystrybucji określają odrębne przepisy wydawane przez organy i jednostki  m.st. Warszawy.
 12. Wysokość dopłat do biletów długookresowych imiennych na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego określa Uchwała Rady Miejskiej w Wołominie Nr LIII-104/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie dopłat do biletów długookresowych na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego.

§ 6

 1. Do wniosku o wydanie duplikatu Karty stosuje się odpowiednio zapisy §2 i §3 niniejszego Regulaminu.
 2. Karta wydawana jest na okres dwóch lat, zgodnie z § 5 ust. 1 Uchwały Nr LVIII-162/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 11 października 2018 roku w sprawie przyjęcia programu „Wołomińska Karta Mieszkańca”.
 3. Użytkownik Karty może przedłużyć jej ważność o kolejny rok, przedstawiając w punkcie personalizacji kart Urzędu Miejskiego w Wołominie aktualne dokumenty, o których mowa w § 2 i 3 niniejszego Regulaminu.
 4. W przypadku nieprzedłużenia ważności Karty, o którym mowa w ust. 4, Urząd Miejski w Wołominie przekazuje do Zarządu Transportu Miejskiego oraz Partnerów dyspozycję zablokowania możliwości korzystania z karty.
 5. Użytkownik, który ponownie będzie chciał korzystać z Karty po jej wcześniejszym zablokowaniu, musi ubiegać się o wydanie nowej Karty, przedstawiając w punkcie personalizacji kart Urzędu Miejskiego w Wołominie lub składając za pomocą aplikacji aktualne dokumenty, o których mowa w § 2 i 3 niniejszego Regulaminu.
 6. W przypadku utraty uprawnień do korzystania z Karty, tj. zmiany miejsca zamieszkania poza terenem gminy Wołomin, wnioskodawca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu do Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Wołominie.
 7. Użytkownik Karty zobowiązany jest do ochrony Karty przed utratą lub zniszczeniem.

§ 7

 1. Gmina Wołomin zastrzega sobie prawo zmiany, zawieszenia lub zakończenia programu Wołomińskiej Karty Mieszkańca / Wołomińskiej Karty Mieszkańca Senior „Wołomin blisko” w każdym momencie.
 2. W przypadku zawieszenia lub zakończenia programu Wołomińskiej Karty Mieszkańca / Wołomińskiej Karty Mieszkańca Senior „Wołomin blisko”, gmina Wołomin zobowiązana jest do umieszczenia informacji o tym na stronie internetowej www.wolomin.org, www.wolominblisko.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wołominie oraz poinformowania Partnerów programu.
 • Załącznik nr 1 – Wzór wniosku o wydanie Wołomińskiej Karty Mieszkańca
 • Załącznik nr 2 – Wzór Wołomińskiej Karty Mieszkańca (awers i rewers)
 • Załącznik nr 3 – Wzór deklaracji przystąpienia Partnera do Programu i przedstawienie oferty ze zniżkami i promocjami