Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Wołominie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Wołominie www.wolomin.org oraz do Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wołominie.

Data sporządzenia Deklaracji dostępności i metoda oceny dostępności
Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-31
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dane teleadresowe jednostki:
Urząd Miejski w Wołominie
ul. Ogrodowa 4
05-200 Wołomin
tel. (22) 763 30 00
fax (22) 763 30 66
e-mail: um@wolomin.org.pl
Koordynator ds. Dostępności:
Łukasz Marek
Z-ca Burmistrza ds. Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
ul. Ogrodowa 4
05-200 Wołomin
e-mail: lukasz.marek@wolomin.org.pl

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Wyłączenia:

 1. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności

Ułatwienia na stronie:

 1. Możliwość włączenia wersji kontrastowej strony BIP
 2. Możliwość zmiany powiększenia czcionki.
 3. Możliwość zmiany odstępów między literami oraz wierszami tekstu.

Strona www.wolomin.org:
Data uruchomienia strony: 2016-01-26
Data aktualizacji strony: 2022-03-31
Strona internetowa www.wolomin.org jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. Zamieszczone na stronie treści w formacie PDF nie są w całości dostępne cyfrowo. Pliki tworzone przez instytucje po 23 września 2020 r. są w większości dostępne cyfrowo.
  Zgodnie z Art. 3 ust. 2 pkt 5 podpunkt a) i b) nie są dostępne treści, które musiałyby zostać zmodyfikowane, do czego podmiot nie ma uprawnień.
 2. Część załączników ma postać skanów dokumentów.
 3. Filmy sprzed 23 września 2020 r. nie posiadają napisów
 4. Nie wszystkie grafiki i zdjęcia posiadają tekst alternatywny.

Na żądanie Klienta niedostępne treści mogą zostać przetworzone na dostępne cyfrowo lub udostępnione w alternatywnej formie.
Filmy opublikowane po 23 września 2020 r. posiadają napisy.
Ułatwienia na stronie www.wolomin.org

 1. Możliwość włączenia wersji kontrastowej strony
 2. Możliwość powiększania i pomniejszania czcionki na stronie

Dokłada się starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzone bariery na stronie internetowej.

Strona skm.wolomin.org :
Data uruchomienia strony: 2020-09-03
Data aktualizacji strony: 2021-06-09
Strona internetowa skm.wolomin.org jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Ułatwienia na stronie  skm.wolomin.org:

 1. Możliwość włączenia wersji kontrastowej strony
 2. Możliwość włączenia wersji strony w odcieniach szarości
 3. Możliwość powiększania i pomniejszania czcionki na stronie

Pozostałe strony internetowe:
PLIP- Platforma Informacyjno-Płatniczna: https://plip.wolomin.org/
 
Aplikacje mobilne:
Evenio – brak dostępności cyfrowej

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością treści zawartych na stronie internetowej lub w Biuletynie Informacji Publicznej prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej jest Łukasz Marek. Kontaktować można się drogą telefoniczną pod numerem telefonu 22 763 30 00 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: um@wolomin.org.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać wnioski o zapewnienie dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
/Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich/

Dostępność architektoniczna

Siedziba Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 4
Blisko wejścia do budynku wyznaczone są miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością (OzN). Główne wejście do budynku (od strony parkingu) jest dostosowane do potrzeb OzN     i wyposażone w podjazd dla osób poruszających się na wózkach. Przy wejściu do budynku znajdują się także oznaczenia o zmiennej fakturze w podłożu. Dojście do budynku ma odpowiednią szerokość, szklane drzwi wejściowe (nie otwierają się automatycznie) mają odpowiednie wymiary oraz zawierają szerokie obramowania w białym kolorze, które są dobrze widoczne na tle szklanych drzwi.
W budynku znajduje się punkt informacyjny z lokalizacją w pobliżu wejścia. Dodatkowo punkt informacyjny wyróżniona jest przez elementy architektury, zastosowanie różnych materiałów, kontrast wizualny. Konstrukcja lady punktu informacyjnego jest prawidłowa i umożliwia widoczność osoby, która się za nią znajduje.
Budynek wyposażony jest w dwie windy. Wejście do pierwszej windy znajduje się w budynku, na poziomie parteru; aby się do niej dostać trzeba pokonać kilka stopni przy głównym wejściu. Schody te wyposażone są w poręcz, jest przy nich zamontowana platforma dla OzN. Wejście do drugiej windy znajduje się od strony ul. Ogrodowej, tuż obok drugiego wejścia do budynku Urzędu Miejskiego. Do tej windy wchodzi się z poziomu chodnika. Windą można dojechać na I piętro, aby dojechać wyżej należy przesiąść się do windy po przeciwnej stronie budynku (w tym celu należy pokonać jeden prosty korytarz).
W ramach jednej kondygnacji budynku brak jest zmian poziomów (szczególnie pojedynczych stopni); do jednego ze skrzydeł budynku brak jest dostępu dla OzN z niepełnosprawnościami.
Do wykończenia nawierzchni podłóg i schodów zastosowano odpowiednie, antypoślizgowe materiały. Pomieszczenia zaaranżowane są w sposób przewidywalny i uporządkowany, z odpowiednio wydzielonymi kolorystycznie ciągami komunikacyjnymi. Drzwi wewnętrzne pozbawione są progów, mają prawidłową szerokość 0,9 m i wysokości 2 m w świetle ościeżnicy, framugi drzwi są w kolorze kontrastowym do koloru ściany, w której się znajdują. Klamki można obsługiwać jedna ręką.

Informacja dla osób niesłyszących:
Od dnia 1 kwietnia 2012 r. obowiązuje ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, uprawniająca osoby niesłyszące i głuche do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. Ponadto osoby niesłyszące lub głuche mogą kontaktować się z Urzędem przy wykorzystaniu jednej z poniższych form:
e-mail na adres: um@wolomin.org
fax na numer: 22 763 30 66
drogą pocztową na adres Urzędu tj.: Urząd Miejski w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin.
W budynku nie zastosowano bezpośredniego lub zdalnego dostępu do tłumacza języka migowego. W budynku znajduje się mobilna pętla induktofoniczna (w pok. 316, Wydział Administracji).

Informacja dla osób niedowidzących:
Na prośbę osoby niedowidzącej istnieje możliwość udostępnienia decyzji i komunikatów w druku powiększonym. Strona internetowa www.wolomin.org posiada ułatwienia dla osób niedowidzących. Na górze strony znajduje się ikona umożliwiająca wybór większej czcionki. Umożliwia to dostosowanie strony do własnych potrzeb. Osoby z niepełnosprawnościami mają prawo wstępu z psem asystującym do wszystkich ogólnodostępnych przestrzeni budynku.