Polityka prywatności

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z Programem Wołomińska Karta Mieszkańca

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ”Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Wołomina, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin, tel. 22 763 30 00, e-mail: um@wolomin.org.pl.
 2. W Urzędzie Miejskim w Wołominie został powołany Inspektor Ochrony Danych. Dane  kontaktowe do inspektora, e-mail: iod@wolomin.org.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Programu Wołomińska Karta Mieszkańca na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO oraz na podstawie art. 6 ust 1 lit. e RODO w związku z uchwałą    Nr LVIII-162/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 11 października 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu „Wołomińska Karta Mieszkańca” ze zmianami.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane również na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO w celu  wysyłania informacji  za pomocą środków komunikacji elektronicznej w związku z ustawą  z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 
 5. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym w przypadkach określonych przepisami prawa, Zarządowi Transportu Miejskiego w Warszawie, w ramach zawartego Porozumienia z dnia 30 lipca 2018 roku w zakresie organizacji, funkcjonowania i rozliczania oferty „Warszawa+”, polegającej na umożliwieniu Gminie Wołomin dopłat do biletów długookresowych imiennych obowiązujących w środkach lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie, a także udostępnione podmiotom zewnętrznym na podstawie zawieranej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym w zakresie świadczenia usług dostawy, wsparcia technicznego i serwisowego dla oprogramowania wykorzystywanego w Urzędzie Miejskim w Wołominie,
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w jakim zostały zebrane, a następnie będą archiwizowane przez okres zgodny z przepisami prawa w tym Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia przystąpienie do Programu.
 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
 9. W zakresie określonym przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania  dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych, a także prawo do  cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji, gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy RODO.
 11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Informacje ogólne

Informujemy, że przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników, odwiedzających nasz portal internetowy. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania portalem internetowym, z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie Newsletter. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników portalu internetowego. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW przechowujemy zapytania HTTP, kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

 • publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika),
 • nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana jest przez protokół http, o ile jest możliwa,
 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania http,
 • kod odpowiedzi http,
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku, gdy przejście do strony Biura nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami, przeglądającymi strony portalu internetowego, z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie Newsletter. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu możemy dokonać analizy plików z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy, służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Urzędu/Instytucji. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki, stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby, odwiedzającej portal internetowy.

Mechanizm Cookies w portalu internetowym

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach portalu internetowego, ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w portalu internetowym nie przechowują żadnych danych osobowych, ani innych informacji, zebranych od użytkowników.

Dla naszego portalu internetowego wykorzystujemy następujące pliki Cookies:

Nazwa Cookie

Rodzaj

Cel zapisania

symfony

Sesyjny

Przechowuje informację o sesji danego użytkownika

visit_counter

Sesyjny

Zapamiętuje, czy licznik odwiedzin zliczył tego użytkownika

cookies_accepted

 

Zapamiętuje, czy użytkownik zamknął informację o plikach cookie

baner_*

Sesyjny

Zapamiętuje, czy użytkownik wyświetlił konkretny baner

show_search

Sesyjny

Zapamiętuje, czy użytkownik rozwinął wyszukiwarkę zaawansowaną

view_mode_news_index_1

Sesyjny

Zapamiętuje ostatnio wybrany widok listy zajawek na liście aktualności

view_mode_news_szukaj

Sesyjny

Zapamiętuje ostatnio wybrany widok listy zajawek w wynikach wyszukiwania aktualności

ankt_vote_3

 

Zapamiętuje, czy użytkownik udzielił odpowiedzi na konkretną ankietę

_gid

 

Pochodzi z zewnętrznych skryptów (Google).

_ga

 

Pochodzi z zewnętrznych skryptów (Google).

Odnośniki do innych stron

Portal internetowy zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności, obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko naszego portalu internetowego.

Newsletter

Wyjątkiem od przedstawionych wyżej zasad jest rejestracja adresów poczty elektronicznej osób lub podmiotów, korzystających z udostępnionej usługi przesyłania formularza rejestracji jako subskrybenta newslettera naszego portalu internetowego, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną od redakcji naszego portalu internetowego.

W odniesieniu do podmiotów i osób, które skorzystały z usługi wysłania formularza rejestracji jako subskrybenta newslettera naszego portalu internetowego odnotowywany jest adres poczty elektronicznej, który służy do wysłania informacji zwrotnej o przyjęciu formularza rejestracji. Umożliwia on potwierdzenie rejestracji jako subskrybenta newslettera oraz usunięcie z listy subskrybentów.

W odniesieniu do osób lub podmiotów, którym wysyłane są wiadomości przy użyciu newslettera odnotowywane są informacje o adresach IP komputerów oraz dacie i czasie odczytywania wiadomości, przekazywanych za pomocą newslettera. Odbiorca informacji wysyłanej za pomocą newslettera otrzymuje na skrzynkę pocztową informację, zawierającą najnowsze informacje, zamieszczone w portalu internetowym. Kliknięcie podanego odnośnika kieruje odbiorcę na stronę internetową portalu internetowego, na której odbiorca ma możliwość zapoznania się z pełną treścią informacji. Jednocześnie w specjalnych logach serwera odnotowywane są: numer IP komputera, z którego nastąpiło połączenie oraz data i godzina wykonania tej operacji.

Informacje zawarte w logach, rejestrujących informacje o odczytaniu wysłanych wiadomości wykorzystywane są w celu stwierdzenia, że wysłana do adresata informacja została poprawnie dostarczona.

Zmiana ustawień w przeglądarce

Użytkownicy Serwisów w każdej chwili mogą zmienić swoje ustawienia dotyczące plików cookies.

Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w poszczególnych przeglądarkach:

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższych zapisów.